Industrial and municipal water treatment

MEGA group

Technological companies with worldwide reach

Publicita

Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace (DifBar)

Název projektu:Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace (DifBar)
Číslo projektu: FR-TI3/622
Trvání projektu: 2011 – 05/2014
Program: TIP
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vytvoření nového sanačního materiálu na bázi elementárního Fe a jeho použití pro vytvoření dPRB. Tento materiál, založený na kombinaci mikroFe a nanoFe (mnFe), bude mít optimální vlastnosti z pohledu odstranění vybraných kontaminantů, převážně chlorovaných uhlovodíků, z pohledu stálosti v prostředí a z pohledu omezené mobility pro vytvoření difúzní bariéry. Vlastní dPRB bude vytvořena liniovou soustavou vrtů tak, aby nedocházelo k prostupu kontaminované vody mezi difúzními oblaky mezi vrty. Předmětem projektu je také optimalizace vytvoření této bariéry. Dalším cílem je posouzení vlivu tohoto mnFe materiálu na mikroorganismy vyskytující se v půdě a podzemní vodě, určení jejich modifikace vlivem dlouhodobého působení redukčního prostředí a vysoké koncentrace Fe.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Použití elektrického pole k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (ELSANO)

Název projektu:Použití elektrického pole k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (ELSANO)
Číslo projektu: TA01021304
Trvání projektu: 01/2011 – 12/2013
Program: ALFA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a uvést do praxe nový sanační postup založený na využití elektrického proudu v kombinaci s dalšími redukčními metodami (nanoFe). Tato metoda bude využita pro sanaci chlorovaných uhlovodíků metodou in-situ. Tím dojde k snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR (URAN)

Název projektu:Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění (URAN)
Číslo projektu: TB010CBU002
Trvání projektu: 1.4.2012 – 28.2.2014
Program: BETA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Masarykova univerzita
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje těžby uranu za předpokladu plného souladu s požadavky na ochranu přírody a s energetickou koncepcí ČR; zhodnocení ložisek uranu v ČR, zejména pak v oblasti strážského bloku severočeské křídové tabule, z hlediska možností jejich exploatace; vytipování možných ekologicky přijatelných technologií a postupů pro exploataci vhodných ložisek a navazujících úpravárenských procesů; specifikace konkrétních bezpečnostních a ekologických dopadů exploatace vybraných ložisek uranu při užití navržených technologií; rámcový návrh nezbytných investic pro exploataci vybraných ložisek uranu při užití navržených technologií; navržení postupu geologického doprůzkumu na uran v některých oblastech severočeské křídové tabule.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT)

Název projektu:Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT)
Číslo projektu: TE01020218
Trvání projektu: 04/2012 – 12/2019
Program: Centra kompetence
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., AQUATEST a.s., AECOM CZ s.r.o., DEKONTA a.s., GEOtest a.s., MEGA a.s., LAC s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Strategickým cílem projektu je zřídit Centrum realizující pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe, což umožní, aby se ČR stala evropským lídrem v oblasti pokročilých technologií čištění vod a půd, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Pro naplnění strategického cíle budou vyvinuty, patentovány, ověřeny a na trh implementovány nové nanotechnologie a biotechnologie použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění. Předpoklad naplnění strategického cíle je konkretizován v plánovaných výsledcích projektu (7 patentů a 27 ověřených technologií). Hlavní cíle jsou realizovány prostřednictvím sedmi komplementárních pracovních balíčků navržených tak, aby pokryly technologie založené na různých mechanismech účinku (reduktivní, oxidativní, sorpční, biotechnologie aj.).
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem

Název projektu:Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem
Číslo projektu: TA04020431
Trvání projektu: 07/2014 - 12/2017
Program: ALFA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: EPS, s. r. o., Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a uvést do praxe nové postupy sanace ekologických zátěží založené na synergickém působení stejnosměrného elektrického proudu s redukčními a oxidačními činidly. Oxidačně redukční reakce jsou mimo jiné charakterizovány výměnou elektronů mezi reagujícími látkami, přičemž reagenty jsou spotřebovávány. Dodávka elektronů formou stejnosměrného proudu je několikařádově levnější než dodávka elektronů oxidačně redukčními procesy. Aplikovaný výzkum tohoto procesu a jeho optimalizace na podmínky horninového prostředí povede k výraznému zlevnění metod sanace.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění

Název projektu:Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění
Číslo projektu: TH01030661
Trvání projektu: 01/2015 - 06/2018
Program: EPSILON
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: AQUATEST a. s., MemBrain s. r. o., Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a ověřit kombinovanou technologii určenou pro čištění skládkových výluhů. Technologie bude zaměřená především na dosažení kvality vyčištěné vody, nenáročnosti provozu technologie a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Čistírna skládkových výluhů by měla likvidovat odpadní vody přímo v místě vzniku a sestávat z 3 hlavních technologických úseků: a) biologické části (mokřadní systémy); b) klasické chemicko-inženýrské části (předúprava); c) moderní inženýrské části (membránové separace).
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Certifikovaný finanční manažer

Název projektu:Certifikovaný finanční manažer
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Trvání projektu: 10/2016 – 02/2017
Program: POVEZ II
Zadavatel: Úřad práce České republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není
Cíle a výstupy projektu: Základním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku, změna řízení nákladů pro zachování efektivnosti a udržení stability pracovních příležitostí. Dílčím cílem tohoto vzdělávacího cyklu je objasnit souvislosti ve finančním řízení, vysvětlit principy finančního řízení a zvládnout praktickou aplikaci moderních metod finančního řízení ve skupině MEGA.

Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy

Název projektu:Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy
Číslo smlouvy: OLP/5130/2016
Trvání projektu: 06/2016 – 10/2016
Program: 2.2 Regionální inovační program
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není

MEGA a.s. obdržela dotaci na projekt s názvem Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy.

MEGAMARKET

Název projektu:MEGAMARKET
Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Trvání projektu: 2015 – 2018
Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není

EU OPPIK logo

Projekt MEGAMARKET je spolufinancován Evropskou unií.

Oznámení o přeměně akcií

Ing. Luboš Novák, CSc., jediný akcionář MEGA a.s., IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, Praha 9, rozhodl dne 28.11.2016 v působnosti valné hromady o přeměně akcií společnosti na zaknihované.