Industrial and municipal water treatment

MEGA group

Technological companies with worldwide reach

Publicita

Systém vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě on-line monitoringu sinic

Název projektu:Systém vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě on-line monitoringu sinic
Smlouva číslo: OLP/3419/2021
Trvání projektu: 1. 6. 2021 – 30. 4. 2022
Program: 2.2 Regionální inovační program; DT 1 - Inovační vouchery
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Název příjemce: MEGA a.s.
Cíle a výstupy projektu: Předmětem řešení projektu byl návrh, konstrukce, osazení, testování a optimalizace systému vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě on-line monitoringu sinic v praxi a v reálných podmínkách větší vodní plochy (20 Ha).
Hlavní řešitel: Mgr. Vendula AmbrožováLogo Liberecký kraj

Projekt je spolufinancován Libereckým krajem.

APLIKACE – Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu

Název projektu:Výzkum a vývoj zařízení pro získávání vody recyklací a souběžné zužitkování solí z odpadních koncentrátů těchto technologií v průmyslu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025178
Trvání projektu: 02/2021-05/2023
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost APLIKACE – Výzva VIII.
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o., VÚTS a.s. Liberec
Cíle a výstupy projektu: V různých průmyslových odvětvích narážíme na značně odlišnou kvalitu odpadních vod. To dramaticky ztěžuje možnost nalezení a použití vhodné unifikované technologie a technologických postupů pro zpracování a recyklaci těchto vod. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na vývoj a použití pilotního zařízení schopného zpracovávat, čistit a získávat vodu z procesů s chemicky výrazně odlišným složením. To umožní budoucí rychlý vývoj a ověření komplexní technologie při hledání optimálních postupů pro recyklaci vody a solí z odpadních proudů výrob. Jedním výsledkem projektu bude značné či úplné snížení množství odpadních vod v průmyslových podnicích. Jedná se o vodu s výrazně koncentrovanými solemi, typicky jde o retentát reverzní osmózy (RO) po přípravě demineralizované vody, kterou již dále nelze pomocí RO využít. Stávající odpadní vody budou zpracovány tak, aby se daly částečně použít zpět do provozu. Vznikne tak i) odsolená voda splňující parametry výroby pro další použití a ii) velmi zasolené koncentráty obsahující minimální množství vody. Dalším cílem projektu pak bude tyto zakoncentrované odpady zpracovat na produkty pro další průmyslové využití. Zbytkový kapalný odpad může být alternativně zpracován další technologií až na tuhý, bezvodý odpad. Celá technologie zpracování odpadních vod bude koncipována jako kontejnerové řešení tak, aby byla snadno přemístitelná, a bylo ji možné použít na různých lokalitách a pro různé odpadní vody. Kontejnerové řešení bude napojeno na stávající zdroj odpadní vody. Jedná se o inovativní řešení využívající kombinaci různých fyzikálně-chemických a membránových procesů, které není standardně pro likvidaci odpadních vod používáno. Technologie bude obsahovat: • Předúpravu stávajících odpadních vod formou chemické úpravy následované filtrací k případnému odstranění nerozpustných látek a bakterií • Stanici nanofiltrace (NF) pro oddělení jednomocných iontů od dvojmocných (typicky jde např. o oddělení síranů od chloridů a vápenatých a hořečnatých iontů od jednomocných sodných iontů). Nanofiltrační permeát bude tedy změkčený proud, který bude možné dále odsolit pomocí reverzní osmózy. • Stanici reverzní osmózy pro další zahuštění produktů NF a zisk hluboce odsolené vody. • Stanici elektrodialýzy (ED) pro zpracování RO koncentrátů. Elektrodialýzu bude možné provozovat v různých režimech umožňujících mj. vysoké zakoncentrování solí (klasická ED), výrobu kyselin a louhů ze solí (ED s bipolární membránou, tzv. EDBM) a selektivní záměnu kationtů a aniontů (ED metathese). Díky výše popsané kombinaci procesů bude možné pilotní jednotku využít pro zpracování široké palety odpadních vod včetně možnosti přečištění a využití odpadních solí jako prekurzorů pro další výrobní procesy. Celková technologie je koncipována tak, aby mohly být do pilotního provozu zapojeny všechny technologie zaráz nebo jednotlivě dle kvality zpracovávané odpadní vody.
Hlavní řešitel: Ing. František Robek

Posílení exportu na zahraniční trhy, veletrh

Název projektu:AQUATECH 2019, AMSTERDAM
Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018499
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Nositel projektu: MEGA a.s.Logo OPPIK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Profesní vzdělávání zaměstnanců

Název projektu:INOVUJME VZDĚLÁNÍM
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/00108 66
Trvání projektu: 2020 - 2022
Nositel projektu: MEGA a.s.
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnancůLogo OPZ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace (DifBar)

Název projektu:Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace (DifBar)
Číslo projektu: FR-TI3/622
Trvání projektu: 2011 – 05/2014
Program: TIP
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vytvoření nového sanačního materiálu na bázi elementárního Fe a jeho použití pro vytvoření dPRB. Tento materiál, založený na kombinaci mikroFe a nanoFe (mnFe), bude mít optimální vlastnosti z pohledu odstranění vybraných kontaminantů, převážně chlorovaných uhlovodíků, z pohledu stálosti v prostředí a z pohledu omezené mobility pro vytvoření difúzní bariéry. Vlastní dPRB bude vytvořena liniovou soustavou vrtů tak, aby nedocházelo k prostupu kontaminované vody mezi difúzními oblaky mezi vrty. Předmětem projektu je také optimalizace vytvoření této bariéry. Dalším cílem je posouzení vlivu tohoto mnFe materiálu na mikroorganismy vyskytující se v půdě a podzemní vodě, určení jejich modifikace vlivem dlouhodobého působení redukčního prostředí a vysoké koncentrace Fe.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Použití elektrického pole k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (ELSANO)

Název projektu:Použití elektrického pole k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (ELSANO)
Číslo projektu: TA01021304
Trvání projektu: 01/2011 – 12/2013
Program: ALFA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a uvést do praxe nový sanační postup založený na využití elektrického proudu v kombinaci s dalšími redukčními metodami (nanoFe). Tato metoda bude využita pro sanaci chlorovaných uhlovodíků metodou in-situ. Tím dojde k snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR (URAN)

Název projektu:Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění (URAN)
Číslo projektu: TB010CBU002
Trvání projektu: 1.4.2012 – 28.2.2014
Program: BETA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: Masarykova univerzita
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje těžby uranu za předpokladu plného souladu s požadavky na ochranu přírody a s energetickou koncepcí ČR; zhodnocení ložisek uranu v ČR, zejména pak v oblasti strážského bloku severočeské křídové tabule, z hlediska možností jejich exploatace; vytipování možných ekologicky přijatelných technologií a postupů pro exploataci vhodných ložisek a navazujících úpravárenských procesů; specifikace konkrétních bezpečnostních a ekologických dopadů exploatace vybraných ložisek uranu při užití navržených technologií; rámcový návrh nezbytných investic pro exploataci vybraných ložisek uranu při užití navržených technologií; navržení postupu geologického doprůzkumu na uran v některých oblastech severočeské křídové tabule.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT)

Název projektu:Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (NANOBIOWAT)
Číslo projektu: TE01020218
Trvání projektu: 04/2012 – 12/2019
Program: Centra kompetence
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i., AQUATEST a.s., AECOM CZ s.r.o., DEKONTA a.s., GEOtest a.s., MEGA a.s., LAC s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Strategickým cílem projektu je zřídit Centrum realizující pravidelný transfer výsledků VaV do průmyslové praxe, což umožní, aby se ČR stala evropským lídrem v oblasti pokročilých technologií čištění vod a půd, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Pro naplnění strategického cíle budou vyvinuty, patentovány, ověřeny a na trh implementovány nové nanotechnologie a biotechnologie použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, radioaktivní látky, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění. Předpoklad naplnění strategického cíle je konkretizován v plánovaných výsledcích projektu (7 patentů a 27 ověřených technologií). Hlavní cíle jsou realizovány prostřednictvím sedmi komplementárních pracovních balíčků navržených tak, aby pokryly technologie založené na různých mechanismech účinku (reduktivní, oxidativní, sorpční, biotechnologie aj.).
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem

Název projektu:Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem
Číslo projektu: TA04020431
Trvání projektu: 07/2014 - 12/2017
Program: ALFA
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: EPS, s. r. o., Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a uvést do praxe nové postupy sanace ekologických zátěží založené na synergickém působení stejnosměrného elektrického proudu s redukčními a oxidačními činidly. Oxidačně redukční reakce jsou mimo jiné charakterizovány výměnou elektronů mezi reagujícími látkami, přičemž reagenty jsou spotřebovávány. Dodávka elektronů formou stejnosměrného proudu je několikařádově levnější než dodávka elektronů oxidačně redukčními procesy. Aplikovaný výzkum tohoto procesu a jeho optimalizace na podmínky horninového prostředí povede k výraznému zlevnění metod sanace.
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění

Název projektu:Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění
Číslo projektu: TH01030661
Trvání projektu: 01/2015 - 06/2018
Program: EPSILON
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: AQUATEST a. s., MemBrain s. r. o., Technická univerzita v Liberci
Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je vyvinout a ověřit kombinovanou technologii určenou pro čištění skládkových výluhů. Technologie bude zaměřená především na dosažení kvality vyčištěné vody, nenáročnosti provozu technologie a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Čistírna skládkových výluhů by měla likvidovat odpadní vody přímo v místě vzniku a sestávat z 3 hlavních technologických úseků: a) biologické části (mokřadní systémy); b) klasické chemicko-inženýrské části (předúprava); c) moderní inženýrské části (membránové separace).
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Hrabal, e-mail: audity@mega.cz, tel: +420 487 888 607

Certifikovaný finanční manažer

Název projektu:Certifikovaný finanční manažer
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Trvání projektu: 10/2016 – 02/2017
Program: POVEZ II
Zadavatel: Úřad práce České republiky
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není
Cíle a výstupy projektu: Základním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku, změna řízení nákladů pro zachování efektivnosti a udržení stability pracovních příležitostí. Dílčím cílem tohoto vzdělávacího cyklu je objasnit souvislosti ve finančním řízení, vysvětlit principy finančního řízení a zvládnout praktickou aplikaci moderních metod finančního řízení ve skupině MEGA.

Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy

Název projektu:Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy
Číslo smlouvy: OLP/5130/2016
Trvání projektu: 06/2016 – 10/2016
Program: 2.2 Regionální inovační program
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není

MEGA a.s. obdržela dotaci na projekt s názvem Zpracování odpadní vody z papíren membránovými procesy.

MEGAMARKET

Název projektu:MEGAMARKET
Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Trvání projektu: 2015 – 2018
Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není

EU OPPIK logo

Projekt MEGAMARKET je spolufinancován Evropskou unií.

Oznámení o přeměně akcií

Ing. Luboš Novák, CSc., jediný akcionář MEGA a.s., IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, Praha 9, rozhodl dne 28.11.2016 v působnosti valné hromady o přeměně akcií společnosti na zaknihované.

Hydrolyzáty

Název projektu:Separace a purifikace cenných látek ze zpracování biologických roztoků pomocí elektromembránových procesů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010260
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 19. 4. 2020
Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Projektové cíle umožní aplikaci rafinačních elektrochemických membránových procesů separace nebo purifikace roztoků obsahující cenné látky. Tyto procesy navazují na enzymatické procesy, které jsou nutné pro účinné konverze a syntézu koncových složek. Jde o využití biomasy jako zdroje High Value Chemicals, které v konečném měřítku zvýší celkovou cenu výstupních technologických produktů.

EU OPPIK logo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Využití membránového procesu elektrodialýzy na odstranění dusičnanů ve studničních vodách

Název projektu:Využití membránového procesu elektrodialýzy na odstranění dusičnanů ve studničních vodách
Číslo smlouvy: OLP/4176/2017
Trvání projektu: 1. 8. 2017 - 31. 3. 2018
Program: 2.2 Regionální inovační program
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není

MEGA a.s. obdržela dotaci na projekt s názvem Využití membránového procesu elektrodialýzy na odstranění dusičnanů ve studničních vodách.

Separace a purifikace látek z roztoků v mlékárenství pomocí membránových a elektromembránových procesů procesů „4 whey 2 dairy“

Název projektu:Separace a purifikace látek z roztoků v mlékárenství pomocí membránových a elektromembránových procesů procesů „4 whey 2 dairy“
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012377
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2020
Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl vyvinout nové technologické postupy usnadňujících výrobu výrobků s předepsanou specifikací pomocí integrovaných membránových a elektro-membránových procesů s využitím ED při teplotě 75. Aplikačně je projekt soustředěn zejména na možnosti přípravy termostabilních syrovátkových proteinů, ale i na zpracování koncentrátových odpadních produktů nebo meziproduktů z výroby.


EU OPPIK logo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ověření možnosti zakoncentrování kyseliny chlorovodíkové procesem elektrodialýzy

Název projektu:Ověření možnosti zakoncentrování kyseliny chlorovodíkové procesem elektrodialýzy
Číslo smlouvy: 02-OLP/446/2019
Trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 5. 2019
Program: 2.2 Regionální inovační program; DT 1 - Inovační vouchery
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není


Logo Liberecký kraj

Projekt je spolufinancován Libereckým krajem.

Systém dálkového monitoringu kvality vody a provozu ultrazvukových jednotek

Název projektu:Systém dálkového monitoringu kvality vody a provozu ultrazvukových jednotek
Číslo smlouvy: OLP/460/2019
Trvání projektu: 2018 - 2019
Program: 2.2 Regionální inovační program; DT 1 - Inovační vouchery
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a. s.
Spolupříjemce: není


Logo Liberecký kraj

Projekt je spolufinancován Libereckým krajem.

Membrána s intenzivním transportem iontů

Název projektu:Membrána s intenzivním transportem iontů
Číslo projektu: TH04020353
Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2021
Zadavatel: Technologická agentura České Republiky
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o., ÚMCH AV ČR, v.v.i.
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl vyvinout nové, tenké heterogenní iontovýměnné membrány s intenzivním transportem solí při zachování vysoké účinnosti separace. Bude navržena jak anionvýměnná, tak i kationvýměnná membrána. Součástí projektu je zavedení technologie výroby obou typů membrán do stádia ověřené technologie výroby a návrh automatizace výrobního procesu těchto membrán. Membrány budou ověřeny v modulech, což poskytne zpětnou vazbu pro případné úpravy složení či technologie výroby. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.
Hlavní řešitel: Ing. Jan Křivčík

Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy

Název projektu:Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy
Číslo projektu: FV40062
Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2021
Zadavatel: MPO
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o., Univerzita Pardubice
Cíle a výstupy projektu: Cílem je vyvinout a ověřit na elektrodialýze (ED) založenou technologii vedoucí k nulovému odtoku kapaliny (ZLD -- Zero Liquid Discharge). To umožní nacházet nová uplatnění ED při zpracování náročného typu surových, technologických a odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných anorganických solí. Cílem bude dále posunout technickou úroveň jednotlivých komponent i technologických celků a použít získané know-how k řešení současných i budoucích environmentálních problematik. Hlavním cílem je vyvinout a ověřit technologii ED pro opětovné využití a zhodnocení odpadních vod s vysokým obsahem rozpuštěných solí a snížení nákladů na odpařování a krystalizaci při požadavku na plné ZLD. Cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj nového materiálu (iontovýměnné membrány), který bude použit na minimalizaci tvorby odpadů a možnosti jejich opětovného využití (recyklace) při snížení provozních nákladů současných metod. Navíc je cílem projektu vyvinout novou technologii elektrodialýzy pro velmi vysoké koncentrace nebo pro aplikace ZLD. Projekt je řešen s finanční podporou MPO.
Hlavní řešitel: Ing. Jan Křivčík

Elektromembránové moduly pro provoz při zvýšených teplotách se systémem aktivní regulace stahovacích sil

Název projektu:Elektromembránové moduly pro provoz při zvýšených teplotách se systémem aktivní regulace stahovacích sil
Číslo projektu: FV40053
Trvání projektu: 1.7.2019 – 30.6.2022
Zadavatel: MPO
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: MemBrain s.r.o., VŠCHT Praha
Cíle a výstupy projektu: Hlavními cíli projektu jsou:
  • vývoj a výzkum teplotně odolných membrán,
  • vývoj výrobní technologie průmyslových vysokokapacitních modulů nové generace zajišťující dosažení projektovaných konstrukčních a výkonových vlastností,
  • vývoj a výzkum průmyslového elektromembránového modulu pro vysokoteplotní a chemicky agresivní aplikace,
  • vývoj a výzkum systému aktivní regulace stahovacích sil pro elektromembránové moduly průmyslového měřítka.
Projekt je řešen s finanční podporou MPO.
Hlavní řešitel: Ing. Vít Fára

Vizualizace dat kontinuálního monitoringu povrchových vod a provozu technologie ke zlepšení kvality vody

Název projektu:Vizualizace dat kontinuálního monitoringu povrchových vod a provozu technologie ke zlepšení kvality vody
Číslo smlouvy: OLP/48/2020
Trvání projektu: 1. 8. 2019 - 30. 4. 2020
Program: 2.2 Regionální inovační program; DT 3 - Technologické vouchery
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: není
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl vyvinout návrh softwarové aplikace umožňující vizualizaci, zpracování a kontroly dat (zasílání upozornění na „nežádoucí“ stav veličin) z dálkového on-line monitoringu kvality vod a provozních parametrů technologií a zpracování uživatelského manuálu k SW aplikaci.Logo Liberecký kraj

Projekt je spolufinancován Libereckým krajem.

Real-time monitorovací systém pro monitoring stratifikace vodních nádrží

Název projektu:Real-time monitorovací systém pro monitoring stratifikace vodních nádrží
Číslo smlouvy: OLP/3435/2020
Trvání projektu: 1. 6. 2020 - 30. 4. 2021
Program: 2.2 Regionální inovační program; DT 3 - Technologické vouchery
Zadavatel: Dotační fond Libereckého kraje
Nositel projektu: MEGA a.s.
Spolupříjemce: není
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl návrh, testování a optimalizaci prototypu Real-time monitorovacího systému pro kontinuální sledování parametrů kvality vody s vyhodnocováním míry teplotní a kyslíkové stratifikace a její interpretace dopadů na kvalitu vody.Logo Liberecký kraj

Projekt je spolufinancován Libereckým krajem.