Ekologické služby a poradenství

Ekologické služby a poradenství

Nabízíme nadstandardní spektrum služeb v oblasti řešení starých ekologických zátěží, revitalizací a rekultivací.

Víte, že...

MEGA prováděla dozor sanace objektů DIAMO po těžbě uranu?

Vzdálený monitoring kvality vod - RealControl

Vzdálený monitoring kvality vod - RealControl

Inovativní technologie pro vzdálenou in situ kontrolu kvality podzemních a povrchových vod a řízení sanačních procesů

Vzdálené řízení technologií
Kontinuální in situ monitoring lokality
Snížení provozních nákladů

MEGA vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci inovativní technologii RealControl pro vzdálený monitoring kvality podzemních a povrchových vod včetně možnosti řízení sanačních procesů. Jedná se o další z úspěšných výzkumných projektů, zaměřených na sanaci ekologických škod, uvedených do reálných podmínek.

Instalaci technologie automatického měření znečištění podzemních a povrchových vod realizujeme na klíč dle požadavků objednatele, a to jako konečný produkt, či jako službu s následným provozem a monitoringem. Centrální jednotka umožňuje vzorkování až z deseti vrtů na polygonu cca 10×10 m, přičemž je možné implementovat i vícero jednotek na větší ploše.

Více o projektu

Jsme odborníci na hydrogeologii a další vědní obory. Díky propojování informací z různých oborů umíme vyřešit téměř každý ekologický problém.

Začínali jsme vyhodnocováním a sanací následků chemické těžby uranu a naše zkušenosti se dále rozšířily. Umíme zakonzervovat nevhodně navržené staré skládky a zabránit kontaminaci podzemích vod.

Díky znalostem, zkušenostem a patentovanému způsobu sanace podzemních vod pomocí injektáže suspenze nanoželeza.

Zjistěte, jak vám MEGA může pomoci ve vašem odvětví

Revitalizace zeleně a krajinných prvků, výstavba a rekonstrukce hřišť

Provádíme revitalizace městské zeleně, zahrad i krajinných prvků, výstavbu sportovních a multifunkčních hřišť včetně poradenské činnosti pro získání dotačních prostředků. Zpracujeme projekt a zajistíme administraci dotace od podaní žádosti až po závěrečné vyhodnocení včetně potřebných dokladů. Referenční projekt.

Chci zjistit víc o revitalizaci krajiny
Sanace starých ekologických zátěží a geologické práce

Zajišťujeme profesionální služby v oblasti sanací ekologických zátěží a kontaminovaných míst včetně vyřízení dotačních příspěvků na jejich likvidaci. Provádíme zpracování analýzy rizik podle platného Metodického pokynu MŽP. Zkušenosti z oboru můžeme doložit například více jak 30 lety prací v oboru zahlazování následků hornické činnosti a sanací ekologických zátěží.

Chci zjistit víc o sanacích krajiny
Inovativní sanační technologie

Vlastní moderní laboratoře, tým profesionálních odborníků, nejnovější terénní přístroje a sofistikovaný SW. To jsou hlavní pilíře, díky nímž implementujeme inovativní metody i technologie, a tak našim zákazníkům můžeme nabídnout nadstandardní spektrum služeb. Specializujeme se zvláště na in situ technologie redukční dechlorace chlorovaných uhlovodíků.

Chci zjistit víc o inovativních metodách
Hydrogeologie a modelování hydrogeologických procesů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti hydrogeologie, od zpracování hydrogeologického průzkumu přes hydrogeologické posudky až po vyhledání zdroje podzemní vody. Poskytujeme poradenství a činnost v rozsahu zákona o vodách (254/2001 Sb.). Vytváříme matematické modely proudění podzemních vod včetně měření průtoku a transportu kontaminačních látek pro projekty vodohospodářského plánování.

Kontaktujte nás
Geochemické modelování exogenních procesů

Vyhodnocení a interpretace dat pomocí geochemického modelovacího programu The Geochemist's Workbench v. 11.0.8 Profesional. Geochemické modelování může velmi usnadnit práci se složitým a proměnlivým geochemickým systémem, jako je saturovaná zóna horninového prostředí, a to nejen během přípravy nových laboratorních experimentů a pilotních pokusů, ale i při vyhodnocování vývoje chemismu na dlouhodobě monitorovaných lokalitách.

Kontaktujte nás
Věda a výzkum

Dlouhodobě spolupracujeme s vědeckými institucemi na řešení výzkumných a inovačních projektů. Do praxe uvádíme inovativní technologie jako jsou čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologií, pokročilé sanační technologie podporované elektrickým polem, ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd a další. Jedná se o unikátní patentované technologie.

Kontaktujte nás

Ekologické služby na míru, profesionální tým a inovativní technologie

Ekologické služby na míru

Poskytujeme komplexní odborné služby a poradenství pro oblast sanace starých ekologických zátěží, ochrany podzemních a povrchových vod, rekultivace skládek a revitalizace krajiny.

Vaše požadavky s vámi zkonzultujeme, po obhlídce terénu ji odborně vyhodnotíme a vždy Vám navrhneme optimální řešení přímo na míru vašeho zadání. Samozřejmostí je i případné zajištění potřebných povolení a vyjádření, realizace průzkumných a terénních prací, jejich vyhodnocení a zpracování do závěrečné zprávy nebo do projektu prací.

Navazujeme na zkušenosti s problematikou zahlazování následků těžby uranu a svoje znalosti jsme dále uplatnili při řešení sanací starých ekologických zátěží. Dnes máme zkušenosti s celým procesem nápravných opatření podle podmínek MF ČR a SFŽP. Pro zefektivnění sanačních prací vyvíjíme nové sanační technologie, díky kterým jsme si vybudovali renomé nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Ekologické služby na míru

Ekologické poradenství a odborné posudky

Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost pro oblast ekologie, ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí. Provádíme ekologické audity, zpracování analýzy rizik, odborných posudků a studií, které slouží jako odborné podklady pro vydání rozhodnutí či jako návrh opatření k nápravě.

Případové studie

Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích

Snědovice, Česká republika

Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích

Společnost MEGA realizovala projekt Revitalizace a obnova zámecké zahrady ve Snědovicích. Cílem projektu bylo zachování a obnova původní historické kompozice zámecké zahrady, zvýšení její ekologické hodnoty a zajištění jejího dlouhodobého rozvoje. Při výběru vhodných druhů byl kladen důraz na posílení prostorové a věkové diverzity a obnovu známé historické druhové skladby dle informací NPÚ.

Projekt byl spolufinancován z OPŽP prioritní osa 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Snědovice v kostce

Zpracování žádosti o dotaci Realizace akce Udržitelnost projektu
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Národní inventarizace kontaminovaných míst

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Národní inventarizace kontaminovaných míst

Společnost MEGA se podílí na projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst 2. etapa, který je jednou z hlavních priorit MŽP. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt.

Cílem projektu je zpracování komplexní databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. V rámci projektu uplatníme své více než 30leté zkušenosti prací na projektech spojené se sanací a rekultivací krajiny spojených s těžbou surovin, likvidací skládek či revitalizací jinak zasaženého životního prostředí.

NIKM 2 | CENIA

Zpracování komplexní databáze SEKM Servis Technologie
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Iron nanoparticles clean phreatic water

Hluk, Česká republika

Nanočástice železa čistí podzemní vody

Patentovaná aplikace suspenze nanočástic železa vytváří díky elektrickému poli reaktivní difůzní bariéru, která reaguje s kontaminanty hluboko v půdě a neutralizuje je.

Suspenze nanoželeza, které jinak na vzduchu hoří, se vtláčí do půdy. Po aplikaci se pomocí elektrod vytvoří elektrické pole, které iniciuje reakce. Díky tomu se postupně vytváří geochemická bariéra, která neutralizuje kontaminanty a zabraňuje jejich pronikání do okolí.

Nanoželezo v kostce

Reaktivní bariéra Suspenze nanoželeza Pantentované řešení
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt

Máte zájem? Kontaktujte nás

Vendula Ambrožová

Vendula Ambrožová

Ředitelka divize ekologických služeb

+420 720 979 098 vendula.ambrozova@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

+420 487 888 111 info@mega.cz
Další kontakty