Výzkum a vývoj moderních sanačních metod

Výzkum a vývoj sanačních metod

Inovativní technologie pro likvidaci ekologických škod a ochranu životního prostředí

Víte, že…

MEGA spolupracuje na výzkumných projektech s předními univerzitami a VŠ nejen v České republice?

Výzkum a vývoj sanačních technologií aplikovatelných do každého prostředí

Výzkum a vývoj sanačních technologií aplikovatelných do každého prostředí

Environmentálně šetrné inovativní technologie pro ochranu životního prostředí

Vlastní tým odborníků
Spolupráce s univerzitami
Nejnovější technologie

V oblasti ochrany životního prostředí a sanace ekologických škod se zabýváme vývojem nových moderních postupů a technologií, které využívají nejnovější poznatky z oboru a současně intenzivně spolupracujeme s předními univerzitami a vysokými školami nejen v České republice.

Používáme nové metody, jako jsou aplikace nanoželeza, membránové technologie, biologické systémy čištění a další. Náš tým odborníků se mimo jiné podílí na sanaci ostravských lagun, areálů DIAMO ve Stráži pod Ralskem a v Dolní Rožínce, areálu galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s.p., a dalších.


Jsme odborníci na hydrogeologii a další vědní obory. Díky propojování informací z různých oborů umíme vyřešit téměř každý ekologický problém.

Začínali jsme vyhodnocováním a sanací následků chemické těžby uranu a naše zkušenosti se dále rozšířily. Umíme zakonzervovat nevhodně navržené staré skládky a zabránit kontaminaci podzemích vod.

Díky znalostem, zkušenostem a patentovanému způsobu sanace podzemních vod pomocí injektáže suspenze nanoželeza.

Zjistěte, jak vám MEGA může pomoci s ochranou životního prostředí

Difúzní reaktivní bariéry s využitím nanoželeza (DIFBAR)

Difúzní geochemické bariéry jsou perspektivní ochrannou metodou vhodnou pro nahrazení provozně nespolehlivých hydraulických bariér. Inovativnost našeho řešení spočívá i ve využití nejnovějších materiálů, v tomto případě mikroFe a nanoFe. DIFBAR má značný aplikační potenciál jako vhodný ochranný prvek zabraňující úniku znečištění mimo sanovanou oblast, dokud není kontaminovaná oblast zasanovaná.

Vyvíjíme nové reakční náplně na bázi kombinace různě velkých částic nulmocného železa nastavených přímo na konkrétní podmínky dané lokality.

Kontaktujte nás
Použití elektrického proudu k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami (ELSANO)

Metoda ELSANO je postavena na aplikaci elektrického proudu a je ideální pro sanaci horninového prostředí kontaminovaného organickými látkami, především alifatickými chlorovanými uhlovodíky. Aplikace stejnosměrného elektrického proudu do horninového prostředí v soustavě paralelních vrtů vytvoří homogenní elektrické pole, do nějž vstupují chlorované uhlovodíky a díky probíhající dechloraci klesá jejich koncentrace.

Technologie je vhodná zejména do lokalit, které jsou jinými metodami hůře sanovatelné.

Kontaktujte nás
 In situ sanační technologie podporované elektrickým polem

Inovativní patentovaná technologie založená na synergickém působení stejnosměrného elektrického proudu s redukčními a oxidačními činidly.

Dodávka elektronů formou stejnosměrného proudu je řádově levnější než dodávka elektronů oxidačně redukčními procesy. Výzkum, aplikace a optimalizace této metody na podmínky daného horninového prostředí vede k výraznému zlevnění sanačních prací v zasažené lokalitě.

Kontaktujte nás
Čištění skládkových výluhů pomocí membránových technologií a biologických systémů předčištění

Stávající technologie městských ČOV není schopna v plné míře eliminovat znečištění způsobené nadbilančními skládkovými výluhy. ČOV dokáží toto znečištění pouze naředit a vypustit do vodotečí.

Metoda čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologií s použitím biologických systémů předčištění minimalizuje znečištění skládkovými výluhy při dosažení maximální ochrany povrchových a podzemních vod.

Kontaktujte nás
Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd

Používáme inovativní metody cílené na čištění kontaminovaných vod a půd. Vyvíjená řešení využívají nové nanotechnologie a biotechnologie pro pokročilé čištění širokého spektra vod včetně podzemních, průmyslových a povrchových, a pro odstranění polutantů zahrnujících organické i anorganické sloučeniny, těžké kovy, endokrinní disruptory, pesticidy či mikrobiální znečištění.

V rámci projektů se nejprve verifikují účinnosti jednotlivých technologií v modelových podmínkách. Následuje pilotní testování a v konečné fázi nasazení v plném měřítku na široké spektrum vod, kalů a půd.

Kontaktujte nás
Vzdálený monitoring sanačních technologií (RealControl)

Pokročilý systém řízení sanačních technologií RealControl, vyvinutý ve spolupráci s TUL, je určen pro monitoring a řízení sanace v reálném čase. Stávající systémy velmi omezeně využívají i pouze základní řízení a kontroly běhu sanace. Jsou omezeny pouze na nastavení dílčích zásahů jako jsou čerpání/zasakování vody, aplikace činidel atp. a příležitostného monitoringu.

Metoda RealControl umožňuje snáze definovat měřitelné parametry horninového prostředí a jejich vztah s chemickými parametry prostředí a využít jejich monitoring k efektivnímu řízení sanací. To vede k úspoře času, zdrojů a prostředků a sníží celkové náklady na sanaci lokality až o desítky procent.

Chci zjistit více o technologii RealControl
Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)

Moderní monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Vyvinutá technologie splňuje podmínky iniciativy Průmysl 4.0 svou orientací na Internet věcí (IoT).

Přímé využití ve výrobních postupech je na úrovní real-time monitorování stavu znečištění a autonomního spouštění příslušných kontrolních a varovných mechanismů.

Kontaktujte nás
Systém dálkového monitoringu kvality vody a provozu ultrazvukových jednotek

Systém dálkového on-line monitoringu kvality povrchových vod a provozu ultrazvukové jednotky

Systém byl vyvinut pro synergické využití s dalšími technologiemi, např. ultrazvukovou (UTZ) jednotkou sloužící k eliminaci sinic a řas (řešeno v rámci projektu eliminaci sinic a řas na vodní nádrži Hamerského jezera). Monitorovací zařízení online komunikovalo s uživateli pomocí webové stránky, kde bylo možné kontrolovat aktuální měřené hodnoty a funkčnost technologie včetně monitoringu množství sinic a řas.

Kontaktujte nás

Případové studie

Chemická úpravna Stráž pod Ralskem – likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě

DIAMO, státní podnik, OZ Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem

Chemická úpravna Stráž pod Ralskem – likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě

Společnost je MEGA specialistou na sanaci následků po chemické těžbě uranové rudy a to již od roku 1996, kdy byla v ČR zahájena likvidace dolů chemické těžby. V rámci likvidace chemické úpravny ve Stráži pod Ralskem, působila MEGA na pozici „správce stavby". To představovalo technický dozor demoličních prací a finanční kontrolu vykazovaných prací.

Celkem bylo odstraněno:

  • 302 668 t materiálu kontaminovaného radionuklidy,
  • 260 t materiálu kontaminovaného radionuklidy a ropnými látkami,
  • 10,5 t materiály kontaminované radionuklidy a PCB.
  • Celkové náklady činily 490 mil Kč bez DPH.

Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Národní inventarizace kontaminovaných míst

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Národní inventarizace kontaminovaných míst

Společnost MEGA se podílí na projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst 2. etapa, který je jednou z hlavních priorit MŽP. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt.

Cílem projektu je zpracování komplexní databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Výsledky projektu jsou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti. V rámci projektu uplatníme své více než 30leté zkušenosti prací na projektech spojené se sanací a rekultivací krajiny spojených s těžbou surovin, likvidací skládek či revitalizací jinak zasaženého životního prostředí.

NIKM 2 | CENIA

Zpracování komplexní databáze SEKM Servis Technologie
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Iron nanoparticles clean phreatic water

Hluk, Česká republika

Nanočástice železa čistí podzemní vody

Patentovaná aplikace suspenze nanočástic železa vytváří díky elektrickému poli reaktivní difůzní bariéru, která reaguje s kontaminanty hluboko v půdě a neutralizuje je.

Suspenze nanoželeza, které jinak na vzduchu hoří, se vtláčí do půdy. Po aplikaci se pomocí elektrod vytvoří elektrické pole, které iniciuje reakce. Díky tomu se postupně vytváří geochemická bariéra, která neutralizuje kontaminanty a zabraňuje jejich pronikání do okolí.

Nanoželezo v kostce

Reaktivní bariéra Suspenze nanoželeza Pantentované řešení
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt

Potřebujete vyřešit problém ochrany životního prostředí? Poradíme vám a zpracujeme nezávaznou nabídku na míru vašim potřebám!

Řešíte likvidaci ekologické zátěže, ochranu životního prostředí a nevíte si rady? Náš tým odborníků je připraven najít nejlepší řešení pro váš projekt. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Oslovíme vás co nejdříve a těšíme se na spolupráci s vámi.

Máte zájem? Kontaktujte nás

Vendula Ambrožová

Vendula Ambrožová

Ředitelka divize ekologických služeb

+420 720 979 098 vendula.ambrozova@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

+420 487 888 111 info@mega.cz
Další kontakty