Sanace starých ekologických zátěží

Sanace starých ekologických zátěží

Provádíme odstranění ekologických zátěží kompletním dodavatelským způsobem

Víte, že...

MEGA prováděla dozor sanace objektů DIAMO po těžbě uranu.

Sanace ekologických zátěží

Výhody MEGA v oblasti sanace starých ekologických škod

Likvidace a sanace starých ekologických škod

Staré ekologické zátěže byly způsobeny výlučně lidskou činností, jako je například průmyslová a chemická výroba nebo těžební a důlní činnost. Tyto ekologické škody vznikaly především do roku 1990 nevhodným nakládáním s rizikovými látkami a nevhodnou invazivní důlní činností. Následkem mnohaleté nedostatečné zabezpečenosti technologií, nesprávné manipulace s nebezpečnými látkami, absence opatření pro nakládání s odpady nebo i následkem havárií ve starých provozovnách došlo k nahromadění vysokých koncentrací rizikových kontaminantů, které působí toxicky přímo ve starých budovách výrobních podniků, v okolní půdě, horninovém prostředí a v povrchových a podzemních vodách. Dosah škod je ovšem dalekosáhlý a má vliv na další složky životního prostředí, včetně významného dopadu na všechny ekosystémy v zasažené oblasti.

Procesy odstraňování starých ekologických zátěží se týkají především kontaminovaných míst jako jsou skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika. Veškeré tyto nebezpečné lokality jsou zastřešeny v celostátní databázi "Národní inventarizace kontaminovaných míst".

Chci více informací o projektu NIKM
Výhody MEGA v oblasti sanace starých ekologických škod

Výhody MEGA v oblasti odstranění ekologických škod

MEGA provádí průzkumy a sanace starých ekologických zátěží již od roku 1991. Jsme předními odborníky na odstraňování následků ekologických havárií a na dekontaminaci zemin a vod. Současně spolupracujeme s českými univerzitami a dalšími specializovanými odborníky z oboru na vývoji inovačních sanačních metod, které jsou v porovnání s běžnými dlouhodobými sanačními postupy efektivnější, rychlejší a v konečném důsledku levnější.

Provádíme sanační práce na klíč dle požadavků investora, od průzkumu na místě a zpracování analýzy rizika přes navržení vhodného typu sanace, samotné sanační práce spojené s odstraněním zdroje ekologické zátěže a kompletní dekontaminací území až po navazující postsanační monitoring.

Disponujeme veškerými oprávněními pro projektování a řízení technických prací při odstraňování starých ekologických zátěží, především pro sanace průmyslových areálů, rekultivace starých skládek odpadů a zahlazování následků hornické činnosti.

Garantujeme odstranění ekologických zátěží dle požadavků státních orgánů nebo zadavatele nápravných prací.

Komplexní řešení projektů sanací starých ekologických zátěží

Komplexní řešení projektů sanací starých ekologických zátěží

Provádíme komplexní sanační práce:

 • projektování, provádění, dozorování a vyhodnocování geologických a sanačních prací,
 • průzkumné práce v celém rozsahu činností, speciální postupy průzkumu (link vertikální stratifikace, link Vanta),
 • zpracování analýzy rizik moderními metodami a špičkovým SW (link AR, link surfer, modflow, GWB),
 • demolice kontaminovaného zdiva a staveb,
 • sanace saturované i nesaturované zóny, využití nejmodernějších in situ sanačních metod (link elektroremediace),
 • nakládání s odpady vzniklými při sanačních pracích,
 • biologická rekultivace, ozelenění a další lesotechnické práce,
 • monitoring všech složek životního prostředí po ukončení sanace,
 • supervize sanačních prací.
Používané metody dekontaminace

Používané metody dekontaminace & dotační poradenství

Aplikace jednotlivých sanačních metod a postupů je volena na základě typu kontaminace, charakteristik horninového prostředí a hydrogeologických poměrů. Navrhovány jsou vysoce efektivní inovativní metody vyvíjené v rámci výzkumných aktivit MEGA a.s.

MEGA aplikuje na lokalitách s ekologickou zátěží následující sanační zásahy:

 • in situ (přímo v místě horninového masivu),
 • on-site (v místě sanované lokality),
 • off-site (mimo sanovanou lokalitu).

Součástí našeho portfolia služeb je i dotační činnost. Disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří předložený záměr posoudí a případně doporučí vhodné úpravy tak, aby bylo možné žádat o finanční příspěvek z některého z dotačních programů. Provádíme i samotnou projekční činnost.

MEGA & těžba uranu

MEGA & těžba uranu

MEGA & těžba uranu

Aktivity v oblasti geologie a ekologie byly po útlumu těžby uranu postupně přesměrovány z uranového průmyslu do oblasti průzkumu, oceňování a sanace průmyslových ekologických zátěží, kde se společnost vyprofilovala jako významná sanační firma. Nicméně vzhledem k značným zkušenostem s radioaktivní kontaminací je stále MEGA a.s. vnímána jako specialista na zahlazování následků těžby uranu v ČR, a to především chemické těžby na ložisku Stráž pod Ralskem. Od roku 1996, kdy byla fakticky v ČR zahájena likvidace dolu chemické těžby, jsme se významnou měrou podíleli na vypracování metodiky sanace, jejímu technologickému, ekologickému a ekonomickému posouzení a následně i na dozoru nad prováděním prací. V rámci likvidace povrchových areálů po těžbě uranu v oblasti ložisek Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře jsme působili v pozici „správce stavby“, což představovalo technický dozor demoličních prací a finanční kontrolu vykazovaných prací. V současné době jsme zapojeni do výzkumu dalších aktivit spojených s těžbou uranu, především možnosti využití odvalů po těžbě nebo separace a potencionálního využívání doprovodných prvků při sanaci chemické těžby. Komplexní studie moderního přístupu k těžbě ložisek sedimentárního typu byla zpracována v rámci programu BETA pro TAČR.

Naše reference

DIAMO, státní podnik, OZ Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem

DIAMO, státní podnik, OZ Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem

DH I – Areál jámy č.3 - likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě

Společnost MEGA se významnou měrou podílí na sanaci následků po chemické těžbě uranové rudy a to od roku 1996, kdy byla fakticky v ČR zahájena likvidace dolů chemické těžby. V rámci likvidace povrchového areálu po hlubinné těžbě uranu DH I – areál jámy č.3 v oblasti ložiska Hamr na Jezeře působila MEGA v pozici „správce stavby“. To představovalo technický dozor demoličních prací a finanční kontrolu vykazovaných prací.

Celkem bylo odstraněno:

 • 166 092 t materiálu kontaminovaného radionuklidy,
 • 2 442 t materiálu kontaminovaného radionuklidy a ropnými látkami,
 • 108 210 t nekontaminovaného materiálu.
 • Celkové náklady činily 512 mil Kč bez DPH.

Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Chemická úpravna Stráž pod Ralskem – likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě

DIAMO, státní podnik, OZ Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem

Chemická úpravna Stráž pod Ralskem – likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě

Společnost je MEGA specialistou na sanaci následků po chemické těžbě uranové rudy a to již od roku 1996, kdy byla v ČR zahájena likvidace dolů chemické těžby. V rámci likvidace chemické úpravny ve Stráži pod Ralskem, působila MEGA na pozici „správce stavby". To představovalo technický dozor demoličních prací a finanční kontrolu vykazovaných prací.

Celkem bylo odstraněno:

 • 302 668 t materiálu kontaminovaného radionuklidy,
 • 260 t materiálu kontaminovaného radionuklidy a ropnými látkami,
 • 10,5 t materiály kontaminované radionuklidy a PCB.
 • Celkové náklady činily 490 mil Kč bez DPH.

Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt
Národní inventarizace kontaminovaných míst

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Národní inventarizace kontaminovaných míst

Společnost MEGA se podílí na projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst 2. etapa, který je jednou z hlavních priorit MŽP. Jedná se o celostátně a rovněž i mezinárodně sledovaný projekt.

Cílem projektu je zpracování komplexní databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) Ministerstva životního prostředí, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží. Výsledky projektu jsou rovněž využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby veřejnosti. V rámci projektu uplatníme své více než 30leté zkušenosti prací na projektech spojené se sanací a rekultivací krajiny spojených s těžbou surovin, likvidací skládek či revitalizací jinak zasaženého životního prostředí.

NIKM 2 | CENIA

Zpracování komplexní databáze SEKM Servis Technologie
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt

Potřebujete pomoci se sanací ekologických škod? Zpracujeme vám nezávaznou nabídku na míru vašim potřebám!

Naši odborníci jsou připraveni najít nejlepší řešení pro váš projekt odstranění ekologických škod. Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Oslovíme vás co nejdříve a těšíme se na spolupráci s vámi.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Vendula Ambrožová

Vendula Ambrožová

Ředitelka divize ekologických služeb

+420 720 979 098 vendula.ambrozova@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

+420 487 888 111 info@mega.cz
Další kontakty