Zásady ochrany soukromí společnosti MEGA

Zásady ochrany soukromí společnosti MEGA

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí.

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost MEGA a.s., se sídlem Drahobejlova 1452/54, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 44567146, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9113, (dále jen „společnost MEGA") – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy a Vašimi právy. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Ke zpracování dochází v rámci těchto činností

 • Nábor zaměstnanců.

Popis účelu zpracování

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají kontaktních a dalších údajů (včetně životopisů), které nám jsou poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, e-mailu nebo v tradiční písemné podobě.

Osobní údaje používáme pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Osobní údaje poskytnuté pouze pro konkrétní výběrové řízení zpracováváme výlučně pro účely realizace tohoto výběrového řízení. Osobní údaje považujeme za poskytnuté pouze pro konkrétní výběrové řízení, pokud jako účel poskytnutí osobních údajů uvedete zájem o účast v konkrétním výběrovém řízení a neposkytnete nám souhlas se zpracováním pro další účely.

Pouze pokud nám k tomu dáte souhlas, zpracování Vašich osobních údajů není vázáno na konkrétní výběrové řízení. Společnost MEGA v takovém případě Vaše osobní údaje uchovává po dobu trvání uděleného souhlasu a po tuto dobu Vás oslovuje s informacemi a nabídkami v souladu s obsahem poskytnutého souhlasu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Popisné údaje;
 • Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení;
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci.

Doba zpracování a archivace

Osobní údaje poskytnuté pouze pro konkrétní výběrové řízení zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci výběrového řízení, tedy do ukončení výběrového řízení a uzavření pracovního nebo jiného obdobného poměru s vybraným kandidátem; poté Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Vaše osobní údaje poskytnuté bez vazby na konkrétní výběrové řízení pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva

 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva

Pro komunikaci se společností MEGA ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující cesty:

 • Elektronicky na adrese: opp@mega.cz
 • Telefonicky na tel. čísle: +420 487 888 160
 • Písemně na adrese:

  MEGA a.s.
  Oddělení personálně právní
  Pod Vinicí 87
  471 27 Stráž pod Ralskem

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost MEGA požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti MEGA nebo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách společnosti MEGA, která je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb MEGA.