DIAMO používá elektrodialýzu při úpravě vody z uranového průmyslu

DIAMO používá elektrodialýzu při úpravě vody z uranového průmyslu

Odsolování odkališť vzniklých při těžbě uranu


Elektrodialýza od MEGA pro úpravu vody po těžbě uranu

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka zahájil těžbu uranu v roce 1957. Do roku 2016 zde bylo vytěženo 20 220 tun uranu. Nyní se v této oblasti provádí intenzivní sanační práce v rámci zahlazování následků hornické činnosti.

Součástí provozu je od roku 1968 také Chemická úpravna, v rámci které se v současnosti provozují i dvě odkaliště.

V rámci zahlazování důlní činnosti probíhá na lokalitách s ukončenou těžební činností také čištění důlních vod.

Diamo GEAM - těžba uranu - Výzva

Výzva

Od počátku těžby čelilo DIAMO problému, že se ložisko nachází ve významné vodohospodářské oblasti. Je zde zdroj pitné vody pro metropoli Brno, kde žije přes půl milionu obyvatel.

Aby se snížilo riziko dopadu těžby a zpracování uranové rudy na životní prostředí, bylo nutné implementovat technologii na čištění procesní vody v uzavřeném cyklu v Chemické úpravně, dále sběru vody v odkalištích, přičemž oba tyto vodní zdroje obsahují vysoké hodnoty organických a anorganických sloučenin (TDS 34 g/l, SO42- 21,6 g/l).

Diamo GEAM - těžba uranu - Naše řešení

Naše řešení

Díky dlouholeté intenzivní spolupráci mezi společnostmi DIAMO a MEGA, připravila MEGA elektrodialyzační jednotky na míru pro potřeby závodu GEAM v Dolní Rožínce, přičemž GEAM získal jasnou představu o výkonu elektrodialyzačního systému a parametrech výstupního produktu.

MEGA dodala elektrodialyzační jednotku RALEX EWTU 30xED-II/200, která umožňuje zpracovávat 65 m3/h. Jednotka ED je umístěna v kombinaci s jednotkou RO.

Hlavní výhody elektrodialýzy MEGA

Výstupy

Výstupy

Odsolený proud se po kontrole pH vypouští do řeky, koncentrát se odpařuje na konečný komerční produkt – čistý Na2SO4.

Klíčové parametry:

  • řešení přebytku vody a přebytku soli,
  • dva použitelné produkty – čistá voda a síran sodný,
  • nízká spotřeba el. energie a chemikálií,
  • vysoká výtěžnost.

Výhody pro klienta

Výhody pro klienta

Díky bezchybnému každodennímu provozu jednotky se společnost GEAM nemusí výrazněji zabývat ročními náklady na provoz a údržbu (OPEX).

V posledních letech bylo hlavními výpustnými profily o. z. GEAM do vodotečí vypouštěno cca 6,5 mil. m3 vody ročně včetně vyčištěných nadbilančních odkalištních vod z obou odkališť závodu Chemická úpravna.

Zkušenost klienta

Mgr. František Toman, Ph.D, ředitel odštěpného závodu GEAM

“Společnost MEGA a.s. pro naši firmu realizovala dodávku technologie elektrodialýzy pro čištění odkalištních vod, a to včetně servisní a poradenské činnosti. Realizace proběhla v roce 1986 a následně v letech 1995 a 2007 došlo k rozšíření a modernizaci celého zařízení. Technologie splňuje naše požadavky, a i s odstupem času hodnotíme naši spolupráci jako velmi úspěšnou.”

Mgr. František Toman, Ph.D,
ředitel odštěpného závodu GEAM

Kontaktujte MEGA