Revitalizace obecního sadu a navrácení tradičních plodin

Revitalizace obecního sadu a navrácení tradičních plodin

Obnova přirozených krajinných struktur v obci Dobrovice - Sýčina


MEGA - generální zhotovitel revitalizace obecního sadu v obci Dobrovice - Sýčina

Revitalizace obecního sadu Dobrovice - Sýčina

Obnova historického sadu v obci Sýčina

Projekt se nachází v katastrálním území Sýčina, na západním okraji města Dobrovice v blízkosti kostela sv. Václava. Řešená plocha byla veřejně přístupná, avšak v dlouhodobě zanedbaném stavu. Historický ovocný sad se rozpadal, stromy byly přestárlé a minimálně plodící, vyskytovalo se zde množství náletů a ruderálního porostu. Severní a západní strana plochy pak byla vlivem intenzivního zarůstání prakticky neprůhledná a téměř uzavřená.

Záměrem projektu bylo zpřístupnit předmětnou lokalitu místním obyvatelům i turistům, a zvýšit tak rekreační potenciál a komunitní význam řešené plochy. Projekt spočíval v obnově historického ovocného sadu a vytvoření krajinotvorné zeleně s komunitním významem. Realizací projektu mělo dojít rovněž ke zlepšení ekologické stability předmětné lokality.

Revitalizace obecního sadu Dobrovice - Sýčina - Potřeby klienta

Potřeby zákazníka

Město Dobrovice potřebovalo zajistit bezpečnost a stabilitu stávající zeleně, zejména starých ovocných stromů, a celkově zlepšit estetickou a funkční hodnotu této lokality. V zájmu podpory jedinečnosti místa i posílení komunitních aktivit měla úprava veřejného prostranství také obnovit produkční kapacitu ovocného sadu s významem pro místní obyvatele i návštěvníky města.

Revitalizace obecního sadu Dobrovice - Sýčina - Projekt

Výzva

Cílem projektu byla obnova historického ovocného sadu, přičemž nejnáročnější práce spočívaly v ošetření původních dřevin odborně certifikovaným arboristou. Aby bylo možné obnovit ovocný sad, bylo potřeba využít i moderní techniku a nápadité řešení. Pro odstranění náletů byla použita lesní půdní fréza, která dokázala efektivně pročistit velkou plochu 2 100 m2.

Mezi nově vysazenými stromy se objevily nejen tradiční ovocné druhy, ale i nové rezistentní odrůdy jabloní, hrušní, švestek a třešní, které jsou odolnější vůči chorobám a škůdcům.

Nová výsadba částečně kopíruje původní uspořádání, je však více rozvolněna tak, aby mezi stromy mohla vzniknout relaxační trávníková pobytová partie. Aby se zvýšila atraktivita místa pro návštěvníky, byl vytvořen originální autorský prvek ve formě směrové růžice ze 3 druhů štípaných žulových kostek, která ukazuje směr k různým významným místům v okolí.

Revitalizace obecního sadu Dobrovice - Sýčina - realizace od MEGA

Naše řešení

Realizační práce zahájila společnost MEGA v lednu 2023. Nejprve byly provedeny asanační práce (odstranění ruderálního porostu, náletů a neproduktivních dřevin) a došlo k odbornému arboristickému ošetření vybraných stromů. Následně byly vysazeny listnaté alejové a ovocné stromy původních i nových rezistentních odrůd (lípa, jabloně, hrušně, švestky a třešně), založen trávník a instalován městský mobiliář.

V rámci projektu bylo pokáceno celkem 46 ks stromů, ošetřeno 19 ks původních dřevin, vysazeno 50 ks stromů a založeno 4 500 m2 trávníku. Plocha byla dále vybavena mobiliářem ve formě laviček, piknikového setu, turistické infotabule, odpadkového koše a směrové růžice s dřevěným směrníkem. V květnu 2024 pak bylo dokončené dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků.

Kontaktujte MEGA