Zero liquid discharge (ZLD) - bezodpadové hospodářství

Zero liquid discharge (ZLD) – bezodpadové hospodářství

Použití ZLD v různých průmyslových odvětvích pomocí elektrodialýzy od MEGA

Víte, že...

Ve srovnání s technologií RO je technologie elektrodialýzy (ED) schopná koncentrovat vstupní vodu na vyšší solnost (cca 200 g/l).

Co je systém bezodpadového hospodářství (ZLD)

ZLD – pokročilý proces úpravy průmyslových vod

ZLD – pokročilý proces úpravy průmyslových vod

ZLD je pokročilý proces úpravy odpadních vod s cílem znovupoužití co největšího množství vody ve výrobním procesu, a to bez nutnosti vypouštět jakýkoliv odpad.

ZLD je proces čištění odpadních vod, který má nulový nebo téměř nulový dopad na životní prostředí. Kombinací několika procesů se z odpadní vody získává sůl (kterou je možné znovu využít, nebo prodat) a vyčištěná voda, kterou je možné znovu využít v technologii. Díky tomu je možné snížit provozní náklady hlavní technologie. Díky těmto výhodám se ZLD řadí mezi žádané technologie určené ke snížení dopadu průmyslu na životní prostředí zejména v zemích, které podléhají přísným ekologickým předpisům týkajících se průmyslového odpadu.

Systém uzavřeného cyklu vodního hospodářství ZLD

Systém uzavřeného cyklu vodního hospodářství ZLD

Proces ZLD obvykle zahrnuje tři základní kroky: předúpravu, koncentraci a tepelné zpracování.

Předúpravase používá ke snížení množství NL (nerozpuštěných látek, jedná se o nerozpuštěné látky, které lze lehce zachytit filtrem), CHSK (chemická spotřeba kyslíku ke stanovení organických látek rozpuštěných ve vodě) a ke snížení zákalu. Po odstranění či významném snížení NL, CHSK a zákalu zpracovávané odpadní vody je možné využít dalších procesů čištění odpadní vody.

Koncentrace rozpuštěných látek se obvykle provádí pomocí membránových technologií, jako je reverzní osmóza (RO), elektrodialýza (ED) nebo kombinace reverzní osmózy (RO) s elektrodialýzou (ED). Pomocí technologie ED, případně zmíněné kombinace RO + ED můžeme dosáhnout znovuvyužití více než 98 % zpracovávané vody.

Tepelné zpracování - poslední krok ZLD je nejčastěji založen na kombinaci technologií odparka + krystalizátor. Výstupem z tohoto procesu je krystalická sůl – NaCl, Na2SO4 apod. Tyto soli je možné prodávat k dalšímu zpracování v jiných procesech. Případný nevyužitelný pevný odpad je skládkován na řízených skládkách. Odpařenou vodu je možné znovu využít v podobě kondenzátu.

Výhody zařízení ZLD

Výhody zařízení ZLD

Technologie ZLD se stává celosvětově důležitým systémem při nakládání s odpadními vodami. Významně snižuje znečištění vypouštěné odpadní vody a v mnoha případech snižuje celkovou spotřebu vstupní vody do dané technologie. Hlavní výhody tohoto procesu jsou:

 • Minimalizuje vypouštění odpadních vod.
 • Maximalizuje recirkulaci vody.
 • Vytváří případný produkt k prodeji a dalšímu zpracování.
 • Odstraňuje spoustu problémů spojených s problematikou ekologie.
 • Snižuje závislost na lokálních zdrojích vody.
 • Významně snižuje riziko sankciování v rámci legislativních norem na vypouštěné odpady.

Požádejte naše odborníky o pomoc se svým projektem

Systém ZLD od MEGA

Electrodialysis in ZLD

RALEX® ED(R)-IF – Nejúčinnější elektrodializační svazek na světě

Námi vyvinutý elektrodialyzační svazek ED(R)-IF/ 250 (400) se zaměřuje hlavně na zvyšování koncentrace rozpuštěných solí v odpadních vodách. Díky tomuto produktu nabízíme možnost významně zredukovat množství odpadního proudu vstupujícího do tzv. tepelného stupně ZLD. Díky menšímu objemu zpracovávané odpadní vody významně snižujeme celkové provozní náklady na celkovou technologii čištění odpadních vod.

Dále jsme také schopni nabídnout alternativní technologii ZLD bez tepelných procesů. V takovém případě používáme speciální typ elektrodialýzy s bipolárními membránami (EDBM, BPED). Tato technologie dokáže využít soli přítomné v odpadní vodě k výrobě příslušné kyseliny a zásady, které je možné znovu využít lokálně při výrobě. Takováto technologie má pak tři výstupy – kyselinu, zásadu a odsolenou vodu, která splňuje lokální legislativní normy pro vypouštění.

Díky zkušenostem získaných od roku 1980 v odvětví elektrodialyzačních technologií jsme mohli vyvinout svazky nové generace. Vyvinutý elektrodializační svazek ED(R)-IF je nejúčinnějším membránovým koncentrátorem používaným v procesech ZLD.

Průmyslové využití technologie ZLD od MEGA

Průmyslové využití technologie ZLD od MEGA

V dnešní době nabízí MEGA vlastní elektrodialyzační jednotky pro instalaci v ZLD technologiích po celém světe. Hlavní využití naší technologie je zejména v:

 • Textilním průmyslu,
 • energetickém průmyslu,
 • koželužnách,
 • pivovarech,
 • chemickém průmyslu,
 • petrochemickém průmyslu,
 • papírenském průmyslu,
a mnohých dalších průmyslových odvětvích po celém světě.

Výhody elektrodialýzy od MEGA v ZLD procesech

Výhody elektrodialýzy od MEGA v ZLD procesech

 • Nižší nároky na předúpravu – vyšší limity NL, CHSK a zákalu ve vstupní vodě.
 • Dosahování vysoké koncentrace solí v odpadním proudu (cca 200 g / l).
 • Možnost vynechání odparky, přímé použití krystalizátoru.
 • Obsah oxidu křemičitého v nástřiku neovlivňuje stupeň zasolení a ziskovost vody celého systému.
 • Významné snížení kapitálových a provozních výdajů.
 • Nízká chemická náročnost.
 • Provoz při nízkém tlaku.
 • Standardní frekvence výměny jednotlivých dílů.

Mám zájem o Vaši technologii
Výhody zpracování RO retentátu pomocí MEGA ZLD systému

Zpracování RO retentátu

Navýšení kapacity stávající RO technologie lze dosáhnout kombinací technologií RO a ED(R). Tyto dvě technologie pracují na rozdílném principu, a proto jsme hrdí na to, že máme znalosti k jejich vzájemnému propojení v průmyslovém měřítku. Toto řešení samozřejmě poskytujeme i našim zákazníkům.

Výhody zpracování RO retentátu pomocí MEGA ZLD systému

 • Zvýšení výtěžnosti vody stávající RO technologie.
 • Zvýšení kapacity stávajícího zařízení bez nutnosti dalšího čištění.
 • Zvýšení výtěžnosti odsolení mořské vody pomocí reverzní osmózy bez nutnosti navyšovat kapacity přívodního systému.

Naše ZLD projekty

Zero Liquid Discharge Water Treatment EDR

ZSNP v Žiaru nad Hronom, Slovensko

Odsolování odpadních vod z odkalovacích nádrží po výrobě oxidu hlinitého

Přední slovenský výrobce hliníku ZSNP vyprodukuje denně nemalé množství kalu, který je ukládán na odkališti. Odpadní vody z tohoto odkaliště jsou silně zasolené a mají vysoké pH. Z toho důvodu nemohou být vypuštěny do říčního systému. Společnost MEGA v tomto případě využila zkušenosti z dřívějších projektů a navrhla technologii, která je založena na provozu v tzv. FEED and BLEED módu. Díky tomuto systému jsme byli schopni zajistit stálou kvalitu jak odsoleného proudu (6 g / l), tak i koncentrátového proudu (180 g / l), který je následně zpracováván na odparce.

ZSNP highlights

Vysoká kvalita výstupní vody Efektivita procesu Využití odpadu jako produktu
Zeptejte se na projekt
Zeptejte se na projekt

Kontaktujte nás v případě zájmu o nezávaznou nabídku pro váš ZLD projekt

Naši inženýři a technologové připraví řešení přesně odpovídající vašim potřebám a požadavkům.

V případě zájmu vyplňte formulář. Ozveme se vám zpět co nejrychleji.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Michal Jirdásek

Michal Jirdásek

Key Account Manager

+420 606 387 947 michal.jirdasek@mega.cz
Antonina Šípová

Antonina Šípová

Obchodní manažer

antonina.sipova@mega.cz
Zdeněk Divíšek

Zdeněk Divíšek

Obchodní manažer

+420 725 090 944 zdenek.divisek@mega.cz
Jan Dupal

Jan Dupal

Obchodní manažer

+420 724 022 273 jan.dupal@mega.cz