Ekologické služby a analýzy

Ekologické služby a analýzy

Díky zkušenostem se sanací následků chemické těžby uranu umíme udržet životní prostředí čisté a bezpečné

Víte, že...

MEGA prováděla dozor sanace objektů DIAMO po těžbě uranu?

Jsme odborníci na hydrogeologii a další vědní obory. Díky propojování informací z různých oborů umíme vyřešit téměř každý ekologický problém.

Začínali jsme vyhodnocováním a sanací následků chemické těžby uranu a naše zkušenosti se dále rozšířily. Umíme zakonzervovat nevhodně navržené staré skládky a zabránit kontaminaci podzemích vod.

Díky znalostem, zkušenostem a patentovanému způsobu sanace podzemních vod pomocí injektáže suspenze nanoželeza.

Proč MEGA

Specialized ecological services

Specializované ekologické služby a materiály

Nabízíme specializované ekologické služby od konzultací až po terénní práce. Máme zkušenosti s těžbou uranu i sanací následků těžby, zakonzervujeme starou skládku nebo navrhneme jak připravit novou skládku, aby bylo co nejohleduplnější k životnímu prostředí. Vaší firmě pomůžeme splnit ekologické požadavky podle legislativy.

Co umíme

Těžba a sanace uranu

Díky více než 30 letům výzkumu optimalizace chemické těžby jsme se stali odborníky na těžbu uranu v komplikovaných podmínkách. Poskytujeme poradenství podpořené zkušenostmi. Navrhneme ekologický šetrný postup těžby s ohledem na báňsko-technologické podmínky.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

V minulosti nebyla těžba z různých důvodů příliš ekologicky šetrná. Postupem těžby dochází k výrazné změně rázu krajiny a kontaminaci podzemních vod. Díky znalostem hydrogeologie popíšeme stav a předpokládaný vývoj kontaminace. Navrhneme koncepci sanace chemické těžby uranu včetně technických opatření, optimalizovanou pro konkrétní podmínky lokality.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Výzkum sanací ekologických zátěží

Inovativní in-situ monitoring fyzikálně-chemických parametrů zvodně, pomocí kterého jsou velmi rychle získány detailní informace o vertikálním průběhu pH, Eh, konduktivity a teploty ve vodním sloupci. Vzájemnou korelací získaných dat mohou být identifikovány odlišnosti ve vertikální stratifikaci vod, pohyb kontaminantů nebo úrovně přítoků kontaminace do vrtů. Na základě těchto výsledků může být cíleně naplánována vhodná metodika vzorkování i následný průběh monitoringu na lokalitě.

Výhody

  • lehké přenosné zařízení (pro obsluhu postačuje jedna osoba)
  • okamžité výsledky
  • všechny typy hydrogeologických objektů s průměrem pažnice min. 80 mm
  • objekty hluboké až 100 m
  • monitoring i v obtížně dostupném terénu

Výstupy

  • přehledné tabulkové a grafické vyhodnocení stavu fyzikálně-chemických vlastností zvodně včetně jejich interpretace
  • komplexní informace o vertikálních změnách všech měřených parametrů, a to v celém profilu vodního sloupce
  • identifikace odlišností ve vertikální stratifikaci vod, směru proudění podzemních vod, pohybu kontaminantů nebo úrovně přítoků kontaminace do vrtů

Princip monitoringu
Pro kontinuální in-situ proměření vodního sloupce je využívána speciální multiparametrová sonda a standardní terénní měřicí přístroj od firmy WTW. Sonda má zabudované tlakové čidlo pro určení přesné úrovně měření a konektory, do kterých je možno připojit současně až 3 požadované měřicí elektrody.
Měření s multiparametrovou sondou vyžaduje precizní řízenou manipulaci, která umožní spouštět sondu kontinuální rychlostí i ve velmi hlubokých vrtech. K tomuto účelu byl speciálně pro potřeby MEGA a.s. vyvinutý a zkonstruovaný multifukční přístroj „Sink Control“, který umožňuje nastavení různých rychlostí spouštění sondy, bezpečné usazení na variabilní rozměry zhlaví vrtů a rychlé zpětné vyzdvihování sondy z hlubokých hydrogeologických objektů. Bez tohoto přístroje není možné udržet kontinuální rychlost spouštění a může dojít ke zkreslení naměřených hodnot u jednotlivých parametrů.
Během prostupu vodním sloupcem se zobrazují na displeji měřicího přístroje aktuálně měřené hodnoty, které se současně ve zvoleném intervalu ukládají do paměti přístroje. Kombinací nastavení rychlosti spouštění a intervalu ukládání lze záznam ve vodním sloupci provést ve frekvenci již od 1 cm.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace. Difúzní geochemické bariery jsou perspektivním prvkem ochrany lokalit nahrazující provozně nespolehlivé hydraulické bariery. Vývoj novým typů reakčních náplní na bázi kombinace různě velkých částic nulmocného železa nastavených přímo na konkrétní podmínky jednotlivých lokalit může přinést další zefektivnění technologie geochemických barier, zvlášť při jejich aktivaci a stabilizaci stejnosměrným proudem. Uvedená technologie má značný aplikační potenciál a může pomoct vyřešit zásadní problém při aplikaci in situ chemických technologií, což je vhodný ochranný prvek zabraňující úniku znečištění mimo sanovanou oblast do doby eliminace kontaminace v ohniscích. Je zřejmé, že difúzní barieru je nutno využívat jako dočasný prvek sanačních technologií pro zajištění ochrany podzemní vody před uvolňování kontaminace mimo sanovanou oblast. V roce 2013 byl Úřadem panentového vlastnictví ČR udělen patent s názvem „Kompozitní materiál na bázi nanočástic nulamocného železa vázaných na povrchu matrice, způsob jeho přípravy a použití“ (ev. č. 2013-821). V rámci projektu byla dále vyvinuta ověřená technologie, poloprovoz a užitný vzor.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Použití elektrického proudu k sanaci lokalit kontaminovaných organickými látkami. Projekt se zabýval elektrogeochemickými pochody při sanaci horninového prostředí kontaminovaného organickými látkami, především alifatickými chlorovanými uhlovodíky. Výsledkem projektu je otestovaná a na lokalitě ověřená technologie sanace kontaminace chlorovanými etheny. Technologie je právně chráněna jako patent a technické řešení aplikace elektrického proudu jako užitný vzor. Speciálně se jedná o aplikace na lokality obtížně sanovatelné jinými metodami. Základem metody je aplikace stejnosměrného elektrického proudu do horninového prostředí v soustavě paralelních vrtů tak, aby bylo vytvořeno pokud možno homogenní elektrické pole. Reakce probíhající na jednotlivých elektrodách jsou oxidačně redukční reakce. Chlorované uhlovodíky budou vstupovat do těchto reakcí (reduktivní dechlorace) a jejich koncentrace bude klesat. Přídavek dalších látek (další redukční činidlo, nanoželezo apod.) bylo také předmětem výzkumu a bylo definováno v ověřené technologii. V roce. 2013 byl Úřadem panentového vlastnictví ČR udělen patent s názvem "Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými látkami" (ev. č. 304 152).

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Pokročilé in situ sanační technologie podporované elektrickým polem. Znečištěné životní prostředí následkem neekologické průmyslové výroby je často velice pomalu a neefektivně čištěno. K urychlení, a tím i k zefektivnění sanačních procesů v současnosti značně přispívají moderní metody založené většinou na biologických a chemických procesech. Jejich výzkum je však náročný na laboratorní testování a ověřování na konkrétních znečištěných lokalitách. Cílem projektu je vyvinout a uvést do praxe nové postupy sanace ekologických zátěží založené na synergickém působení stejnosměrného elektrického proudu s redukčními a oxidačními činidly. Oxidačně redukční reakce jsou mimo jiné charakterizovány výměnou elektronů mezi reagujícími látkami, přičemž reagenty jsou spotřebovávány. Dodávka elektronů formou stejnosměrného proudu je několikařádově levnější než dodávka elektronů oxidačně redukčními procesy. Aplikovaný výzkum tohoto procesu a jeho optimalizace na podmínky horninového prostředí vede k výraznému zlevnění metod sanace. V rámci projektu má být dosaženo patentu (přihláška byla podána), funkční vzorek, ověřená technologie, užitný vzor a metodická příručka.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Čištění skládkových výluhů kombinovanou membránovou technologii s použitím biologických systémů předčištění. V dnešní době je na území České republiky registrováno přes 180 provozovaných skládek. Navíc je možno přepokládat, že existuje celá řada skládek již uzavřených nebo rekultivovaných (vyšší desítky), kde problematika skládkových výluhů není dosud řešena na odpovídající úrovni a mohou být pro jejich provozovatele technickým problémem a především ekonomickou zátěží. Stěžejním cílem ochrany přírodních zdrojů je dosažení dobrého ekologického a chemického stavu povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod, který vytváří stabilní podmínky pro vodní a na vodu vázané ekosystémy a zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje kvalitní vody pro ekonomicky a environmentálně udržitelný rozvoj společnosti. Zvládnutí technologie vhodného nakládání se skládkovými výluhy na místě jejich vzniku je v plném souladu s výše uvedeným cílem. Současná praxe likvidace nadbilančních skládkových výluhů na městských ČOV vede jen k přenesení problému, jelikož stávající technologie ČOV není schopna v plné míře eliminovat znečištění, které je tak pouze naředěno a vypouštěno do vodotečí.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Sanační materiály

Nanoželezo, mikroželezo, kompozitní nano/mikro železo, kombinované kompozitní materiály a ferráty.

Mám zájem o podobné řešení
Mám zájem o podobné řešení

Případové studie

Iron nanoparticles clean phreatic water

Hluk, Česká republika

Nanočástice železa čistí podzemní vody

Patentovaná aplikace suspenze nanočástic železa vytváří díky elektrickému poli reaktivní difůzní bariéru, která reaguje s kontaminanty hluboko v půdě a neutralizuje je.

Suspenze nanoželeza, které jinak na vzduchu hoří, se vtláčí do půdy (jak hluboko?). Po aplikaci se pomocí elektrod vytvoří elektrické pole, které iniciuje reakce. Díky tomu se postupně vytváří geochemická bariéra, která neutralizuje kontaminanty a zabraňuje jejich pronikání do okolí.

Nanoželezo v kostce

Reaktivní bariéra Suspenze nanoželeza Pantentované řešení
Ask about this project
Zeptejte se na projekt

Máte zájem? Kontaktujte nás

Jaroslav Hrabal

Jaroslav Hrabal

Ředitel divize

+420 602 144 732 jaroslav.hrabal@mega.cz

MEGA a.s.

management a výroba

Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem

Ukázat na mapě
Další kontakty